bHaroT jakaT sanTazi onoliya. gavTa


ALL INDIA SANTALI WRITERS' ASSOCIATION

Regn. No. - S/IL/4519 of 2001-02. Estd. 1988

Recognised by Sahitya Akademi, New Delhi

Camp Office: 201, South Side, Kharagpur - 721 301, Dist: West Midnapur, West Bengal

Mobile - 9475891494 (President), 9474893880 (General Secretary), E-mail: jadumanibesra@yahoo.com


ka.mi hora


ma.hiT 15.12.2012 (pa.yla akHza) Tarasiq 03.00 - 06.00 tazaf


1. pezako aTaf Daram, 2. seneleD unudHa.w, 3. aTaf Daram sereq, 4. aTaf Daram galoc - kHuDiram haNsDa ar joDumoMi besra, 5. sirpa.ko cal

o) sa.DHu ramcaNDx murmu sirpa. - moDon mOhon soren

T) pondiT rogHunaTH murmu sirpa. - kanaylal tudu

g) ba.bulal murmu sirpa. - lukHinarayon haNsDag

f) sahiTyo akaDemi sirpa. hamet kHa.Tir sarhaw em - aDiTyo mandi, tHa.kurDas murmu, soTilal murmu, piTambor hansDag ar ebHarest buru jiTka.riya. - ma.ni biniTa soren

6. webxsayit udHa.w

7. unuyha.r sakam ar navan poTob ko udHa.w

8. manoTan manoTa.ni kowag galoc

 

maraf peza : ma.n priTHibi majHi, manoTan rajoswo monTri, asam sorkar

mukHiya. galociya. : ma.n ca.mpa.y soren, manoTan monTri, jHarkHond sorkar

manoTan peza : 1. dr. sukumar haNsDa , poscimancol uTna.T monTri, pocHim bafla sorkar, 2. ma.n lokHmoM tudu, em. pi., moyurbHoNjx

parseT: ma.n uDoy naTH majHi

sarhawna: ma.n monsaram haNsDag


ca qu jira.w - siNga.z 6.00 tazaf


la.kcar akHza siNga.z 6.30 - 9.00 tazaf

 1. jofgol mohol madwa, suka.da.li, bafkuza

 2. joyonTi murmu ar savTeko, kOlkaTa

 3. kHerwaz dramatik klabx, jHazgram

 4. moTilal haNsDag ar savTe ko, puruliya.

 5. KHerwaz Tirla. gavTa, kHozogxpur


kiDug 8.00 tazaf


ma.hiT 16.12.2012 (puyla. akHza) seTag 09.00 - 1.00 tazaf


saTam : sanTazi pa.rsi lazawna - niT ar DHina.f

parseT: ma.n niTyanonDo hembrom

pezako : ma.n ram conDro haNsDag, em. el. e.,
propHesor bir bHaroT Tolwar, je. en. yu.

pepar : ma.n goMes murmu, raNci yunibHarsiti
ma.n kHerwaz soren, quTuman onoliya.
ma.n orjun coroM hembrom, quTuman onoMhiya.


(Dosar akHza)- Tarasiq 02.00 - 4.30 tazaf


saTam: sosnog ar seceD bebosTHa re sanTazi pa.rsi reyag tHav

parseT: ma.n syam sunDor haNsDag, indiyan pOlis sarbHis

pezako : propHesor orun kumar gHOs, borDHoman yunibHarsiti,
ma.n DoyaniDHi marndi, mare maMTe suTreT, sanTaz injiniyar asOsiyeson
ma.n gOpinaTH marndi, maMTe suTreT, Odisa semleD

pepar : dr. nikOdimas tudu, siDo ka.nhu murmu yunibHarsiti
dr. na.ku haNsDag, sombolpur yunibHersiti
ma.n sonoT haNsDag, biswo bHaroTi


(Tesar akHza) - Tarasif 05.00 - 7.00 tazaf


onoMhiya. helmel

parseT : dr. DomoyonTi besra, quTuman onoMhiya.

pezako : ma.n Dula.l murmu, manoTan em.el.e., noyagram,
ma.ni bonDona tete, raNci
ma.n onil gHozay, quTuman bafla onoliya.
ma.n ramlal sifgHo, quTuman onoMhiya.


lakcar akHza: sifga.z 7.00 - 9.00 tazaf

 1. jaher era ebHen akHza, dumka.

 2. kHerwaz Tirla. gavTa, kHozogxpur

 3. mofgol haNsDa melOdi Dol, moyurbHoNjx


kiDug: sifga.z 8.00 tazaf


ma.hiT 17.12.2012 (puna.y akHza)- seTag 09.00 - 11.00 tazaf


serma pura.w miDun

parseT: ma.n rup caNDx haNsDag

peza : dr. biDu bHuson hembrom

bacHon opHisar: ma.n salkHan haNsDag


(moMeyanag akHza): seTag 11.00 tazaf kHon Tarasif 1.00 tazaf


saTam: sanTaz lakcar reyag lahanTi: nova renag agam

parseT : propHesor Digombor haNsDag

pezako : ma.n DukHiram haNsDag, maMTe suTreT, pucHim bafla semleD,
ma.n purno conDro hembrom, maMTe suTreT, bHaroT jakaT aseka, nava Dilli

pepar: ma.n sa.lkHu majHi, mumbay,
ma.n cunda. soren, Dumka,
ma.n sura.y hembrom, moyurbHoNjx
ma.n DosoroTH haNsDag, jamseDxpur


majan: Tikin 1.00 tazaf


(Turuyanag akHza): Tikin 2.00 - 5.00 tazaf


seneleD munuca.D

parseT: ma.n gongaDHor haNsDag

pezako : dr. pi. si. hembrom, nava Dilli,
ma.n mOTilal soren


ca qu jira.w : Tarasiq 5.00 tazaf


lakcar akHza : sifga.z 5.30 - 8.00 tazaf


 1. reyaz baha romojx akHza, gHatsila

 2. kHerwaz Tirla. gavTa, kHozogxpur

 3. biDu canDan orkestra, jamseDxpur

 4. puzsa. enej grup


kiDug - qiDa. 8.00 tazaf


eTohob sen...