ADIVASI CULTURAL ASSOCIATION, SUNABEDA - Photographs

 
 
 
 

A.Diba.si lakcar semleD, sunabeda


ADIVASI CULTURAL ASSOCIATION, SUNABEDA

Report sent by: Mr. Saroj Kumar Soren, E-mail: sarojkumarsoren@gmail.com


Sunabeda re sakraT spots

ma. 14/01/2013 hiT sunabeda re sakraT parabx a.di ra.ska. salag manaw yena| sunabeda re A.Diba.Si lakcar semleD hoTeTe sakraT parabx ar serma kiya. nana huna.r kHel hepraw migx nagar renag “are jun” goda re huy lena| sakraT hilog Tarasiq beza Do godare koza kowag bejHa Tuq ar kuzi kowag Do tukuj Dal | ma 20/01/2013 hiT Tarasiq 2 taMaf kHon semleD rin juwa.n koza ar hazam ko Tuluj cuduNg enej hepraw huy Tayom nana huna.r hepraw Tofge lena | nana huna.r kHel hepraw koDo :-

kuzi kowag – paTza pa.ti, meral halaf, tHili Dipil kaTeD Da.z |
Kuzi giDxra. :- belun posag, ca.muc re ali Doho kaTeD Da.z, 100 mitor Da.z, suy re suTa.m Tab, jilpi jom, Rote Don eman
koza giDxra. kowag :- 100 mitor Da.z, ba.y-ba.y Te saykel lazaw, jilpi jom, rote Don, eman
hazam kowag Do :- boz peter, hazam Tazam eman
joTo hoz bakHra :– ru orof, luhuk enej hepraw eman

nova hepraw re sur supur ade tola men Do DamonjOdi, kOraput, joypur, semizigOda ar migx tawnsip rin ayma kHeloNdiya., rusika. Eman Daw ko hoTaw leg-a| sirpa. koDo sukHOy migx ka.rgoz rinij di.ji.em. man bishonaTH besra, insurans menejor man propHulla majHi, O. yu. e. ti. rinkin saMesia. man samol kHerwa.z, man korom caNDx hembrom ar semleD rinij Disa. uDugij man sorOjx kumar soren eman ko cal leg-a | semleD rin ka.miya. kumut savTe parseT man purusOTom marndi, maMTe suTreT man monOjx kumar murmu, kHeloNd suTreT man megHray tudu eman kowag kuru mutu Te ka.mi hora a.di sores Te sapzaw lena | muca.D re akHza metaw lekaTe enej sereq TaNhe lena |


a.Diba.si lakcar semleD, sunabeda jiTka.r

ma26/01/2013 hiT hilog sunabeda migx ka.rgoz cuNdug enej goda (stadium) re kuNmpani pahta kHon huy lena proNgapono medHo (tabxlyu) hepraw re a.Diba.si lakcar semleD, sunabeda Dosar sirpa.y amet akawna| la.y Doho ganog-a, nova hepraw Do ka.rgoz re menag ayma lakcar semleD menDo – keroz somajom, Telgu bigyan somiTi, hinDi sahiTyo soDon, koraput bHa.la.y semleD, uTkoz saNskruTiko porisoD, eman ko seleD lena | a.Diba.si lakcar semleD Do sanTaz kowag Dua.r iTuD siNDur ye uDug leg-a | TumDag tamak GHudi coz cuzi ar korTal sade szvTe enej kuzu kowag miD soman luhuk enej qel Te qeqelan hoz ko bHa.zumbHag uTar lena | nova laha re semleD a.di DHaw sirpa.y qam akaD ge-a | sirpa. lekaTe miD tropHi ar atH (ira.l) hajar taka semleD rin parseT ar maMTe suTreT Tikin maraf peza ka.rgoz rinij dayrektor tHenkHon kin aTaf keg-a |


Tayom sen... | men pejx...