manoTan suTreT gomke,

ol indiya aseka ;

saTam- bewra sakam uprum | pucHim bafla ponoT kHon uCHa.nog kana sanTazi bewra sakam "PHurga.l" (Tara caNDo kiya.)|

mn. gomke ,

       sanam kHon maMaf re Dula.z johar| gomke , jumiD Daze ge kHerwaz savTa uTna.g renag dahar| sanam kHerwaz ko jumiD la.giD sanTazi midiya Do niha.T ge la.gTi kana| niya. uyha.r kaTeg ge "PHUrga.l" bewra sakam ag Tazam eTohob|

       Ozisa ponoT re sanTazi bewra sakam 'pHa.gun' ucHa.nog kana| menKHan pucHim bafla ponoT re niT ha.bij sanTazi bewra sakam ba.nug ana| calawen 2015 son renag 22 septembor PHurga.l bewra sakam renag puylu eTohob kolkaTa nagar kHon| ina. kaTeg gel (10) gotaf lekHa cHapa soDor akana| bafla ponoT sav kHerwaz gHaroNj renag bugi ba.zij bewra ko parsal akana| pucHim bafla asekawag bewra kohoN parsal akana a.di gotaf lekHa re| eken bafla ponoT sumuf Do baf Ozisa ponoT baripaDa rehoN nowa bewra sakam quTum ha.r akaDay pa.tHuwa. kotHen| leTaz ge pHurga.l rin pa.tHuwa. elkHa ba.zTig kana ko| aleyag as logon ge nowa bewra sakam sanam kHerwaz ag ozag ozag re seterowa ar agam re kHerwaz hozag joTHaT pHUrga.l re gozo sopohoD ema kowa|

       manoTan gomke iq pahta kHon memen Tenag "PHUrga.l" Do kHerwaz hoponag bewra caTom umul kana| Daray kan Din ol indiya asekawag ka.mihora se ar hoN nanahuna.r bewra pHurga.l Tala Te parsal lenKHan ra.ska.q bujHa.w a| sav Te aseka wag Website re aleyag information TaNhen KHan a.di aNt iq kusi kowa|

ma Tobe johar|

                                                                 -iq ge ba.puzij

                                                              moDon mohon murmu

Date-  16/05/2016                                        Madan Mohon Murmu

Email: furgalbewra@gmail.com                                               Vill- Benageria

contact no- 08101153742                                                       Po+Ps- JHARGRAM

whats app no- 8145518523                                                Dist- Paschim Medinipur (W.B)

fb- facebook.com/Furgal                                                         Pin No- 721507                                 

                                                                                               

Main Page...